Hoe mogen we je helpen?

Waterschade

De uitgebreide gevarenverzekering kent een aantal dekkingen voor schade door water aan inboedel, inventaris, goederen en gebouwen. Ook bedrijven kunnen de door water ontstane bedrijfsschade verzekeren.

De meeste particuliere woningen en inboedels zijn op uitgebreide condities verzekerd. Soms zelf op zogenaamde 'all risks'-condities. Iedere verzekeraar hanteert eigen polisvoorwaarden die met betrekking tot waterschade kunnen verschillen. Waterschade splits ik hier in twee soorten: schade als gevolg van regenwater en schade door leidingwater. In dit verband valt rioolwater ook onder leidingwater. Hoewel hier ook een link te leggen is met regenwater dat via het riool de woning binnen kan dringen.

Neerslag

Polisvoorwaarden dekken schade veroorzaakt door regen, sneeuw of hagel aan de opstal. De exacte dekking is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Soms wordt schade aan daken, dakgoten of regenpijpen alleen verzekerd als die door hagel veroorzaakt wordt. Soms is de dekking beperkt tot de binnenkant van de woning. Meestal is schade door neerslag uitgesloten als die is binnengedrongen via open ramen, deuren, lichtkoepels of luiken. Een logische maar belangrijke andere uitsluiting is dat schade door achterstallig onderhoud niet verzekerd is. De verzekerde dient er dus voor te zorgen dat de woning onderhouden is, de dakgoten bijvoorbeeld schoon zijn. Schade die dan onvoorzien ontstaat, valt onder de dekking. Er wordt meestal bepaald dat de schade ontstaan moet zijn door een onverwachte gebeurtenis, daarvan is bij achterstallig onderhoud waarschijnlijk niet altijd sprake.

Vaak is het zo dat regen in combinatie met harde wind voor problemen zorgt, omdat het regenwater dan door de wind op plekken terecht kan komen waarvoor geen voorzieningen zijn. Schade door dakinstorting door sneeuwdruk of wateraccumulatie is ook een risico dat doorgaans gedekt is. Aangezien dit in hoofdzaak een risico is voor platte daken en dit bij particuliere woningen eigenlijk niet echt voorkomt, laat ik het hier buiten beschouwing. Wel zal ik verderop in het artikel bij de zakelijke verzekeringen hier aandacht aan besteden.

De meeste Nederlandse polissen kennen een beperkte vorm van overstromingsdekking. Het gaat dan om regenwater dat (meestal) binnen een straal van 30 km rond de woning is gevallen en die de woning binnenstroomt. Meestal is hieraan ook gekoppeld dat er minstens 40 mm regen in 24 uur gevallen moet zijn of 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur. Deze dekking is dus bedoeld voor uitzonderlijke situaties, waarbij in korte tijd zeer grote hoeveelheden neerslag zijn gevallen.

In oudere polisvoorwaarden (inboedel) was ook meestal waterschade gedekt als gevolg van het terugstromen van rioolwater in de woning. In sommige 'moderne' polisvoorwaarden wordt dit nog steeds als zodanig benoemd, maar soms is deze dekking niet meer terug te vinden. Niet duidelijk is of rioolwater wordt beschouwd als regenwater dat op deze wijze onvoorzien de woning is binnengedrongen. Dat kan in geval van schade erg belangrijk zijn.

Leidingwater

Naast regenwater bieden opstal- en inboedelpolissen ook dekking voor schade als gevolg van leidingwater, ontstaan door een breuk, springen door vorst, verstopping of een ander plotseling optredend defect. De dekking kan per verzekeraar wat verschillen. Zo kom je ook de volgende omschrijving tegen: 'Water en/of stoom die onvoorzien zijn gestroomd uit een waterleiding-, centrale verwarmings-, airconditioning- of sprinklerinstallatie.' In dit tweede geval moet het uitstromen onvoorzien zijn en is een plotseling optredend defect dus geen voorwaarde.

Naast de waterleiding zijn ook alle hierop aangesloten toestellen of apparaten onderdeel van de dekking. Hiervoor geldt dus ook dat het uitstromen van water uit deze toestellen onder de dekking gebracht wordt. Naast water kennen de meeste polisvoorwaarden een soortgelijke dekking voor gas en olie. Polisvoorwaarden hebben vaak een uitsluiting voor tuinslangen of vulslangen van de cv. Deze slangen zijn niet geschikt om permanent onder druk te staan en waterschades die hierdoor veroorzaakt worden, vallen dan ook meestal buiten de dekking. In sommige polisvoorwaarden valt onder de dekking ook expliciet schade veroorzaakt door leegstromen van waterbedden, aquaria, koelkast of vriezer.

Bij zakelijke verzekeringen meestal alleen dekking voor waterschade bij een plotseling optredend effect

Tenslotte is ook meestal schade door breuk van de waterleiding gedekt, vaak inclusief het opsporen van de breuk. Aangezien tegenwoordig de meeste leidingen in plafonds, vloeren en wanden zijn weggewerkt, kan het opsporen, repareren en herstellen aanzienlijke kosten met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld het weer herstellen van de aanwezige parketvloeren.

Zakelijke polisvoorwaarden

Ook zakelijke verzekeringen kennen een soortgelijke dekking. Neem bijvoorbeeld de NBUG-polisvoorwaarden die beursmatig vaak voorkomen. Gedekt wordt:

'Water, stoom of blusmiddel gestroomd of overgelopen uit binnen of buiten het gebouw gelegen leidingen of daarop aangesloten toestellen respectievelijk installaties van waterleiding, centrale verwarming en sprinklers e.d. als gevolg van het springen door vorst, breuk, verstopping of een ander plotseling optredend defect.'

Er is alleen dekking in geval er sprake is van een plotseling optredend defect. In dat opzicht afwijkend van bijvoorbeeld particuliere polisvoorwaarden, waarbij gesproken wordt over 'onvoorzien uitstromen'. Stel dat bij het afsluiten van het bedrijf op vrijdagmiddag een personeelslid een kraan open laat staan, waardoor waterschade ontstaat. Voor de verzekerde is dat een onvoorziene gebeurtenis. Omdat er echter geen sprake is van een defect, biedt de polis hiervoor geen vergoeding.

Naast de dekking voor de waterschade zelf, is ook inbegrepen de vergoeding van de kosten van:

  • het opsporen van de breuk of defect aan de leiding en het daarmee verband houdende herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw; 

  • het herstel van de beschadigde leidingen, installaties en toestellen bij springen door vorst. Dus uitsluitend bij het springen door vorst worden ook de beschadigde leidingen of toestellen zelf vergoed.

In lijn met de particuliere voorwaarden valt onder de dekking schade door hagel of sneeuw, mits niet binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken. De uitsluitingen gaan echter iets verder. Schade door vochtdoorlating van muren, constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw is uitgesloten. Ook zijn de reparatiekosten van daken, dakgoten en regenwaterafvoerpijpen niet gedekt.

Wateraccumulatie

Speciale aandacht verdient wateraccumulatie of sneeuwdruk. Omdat bedrijfsmatig platte daken veel vaker voorkomen dan in het particuliere segment, en bovendien de oppervlaktes veel groter zijn, verdient deze dekking wat meer aandacht. Het is overigens niet zo dat alleen platte daken te maken kunnen hebben met dit risico. Met name bij sneeuwdruk kan dit risico ook bij schuine daken aan de orde zijn.

Het gaat hier om schades door het instorten van het dak door wateraccumulatie of sneeuwdruk. Wateraccumulatie kan optreden tijdens hevige regenval, soms ook gecombineerd met harde wind, waardoor het water niet snel genoeg van het dak kan lopen en wordt opgedreven naar een bepaald punt op het dak. Als het water zich voldoende kan verzamelen, kan door het gewicht het dak wat inzakken, waardoor er zich nog meer water verzamelt, met alle gevolgen van dien.

Kijkend naar de polisvoorwaarden is schade aan de inventaris gedekt. Het gaat tenslotte om regenwater of sneeuw die het gebouw is binnengedrongen. Voor de schade aan het gebouw, die gezien de instorting enorm kan zijn, is echter geen dekking. Het gaat hier namelijk om reparatiekosten van het dak. Vaak wordt door middel van een clausule voorzien in de dekking voor herstel van het gebouw, waarbij er meestal wel eisen gesteld worden. Het kan hier gaan om keuringsrapporten die verzekerde moet hebben, waaruit de sterkte van het dak blijkt.

Daarnaast verdient het dak de nodige aandacht. Om schade te voorkomen, moeten er simpele procedures zijn. Daarbij moet ervoor gezorgd worden dat de daken en dakgoten schoon zijn, zodat regenwater goed weg kan stromen. Ook dienen daken van voldoende noodoverstorten voorzien te zijn, zodat in geval van verstopping het regenwater toch van het dak kan lopen. Na een storm is ook controle van het dak nodig, zodat bij beschadigingen de herstelwerkzaamheden snel kunnen starten, voordat meer schade ontstaat. Zoals al eerder genoemd is het ook belangrijk dat gekeken wordt naar de sterkte van het dak, zeker bij plaatsingen op het dak van zonnepanelen, airco units, en dergelijke.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 22-03-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.